Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Sklepi predsedstva JZS

Sklepi 2014:

Številka Besedilo
1/2014 Na seji, ki bo 5. 5. 2014, bo pripravljen zapisnik zadnje seje preteklega mandata in se bo takrat sprejemal.
2/2014 Zapisnik OZ JZS se objavi na spletni strani JZS.
3/2014 Administrator spletne strani obvesti članice JZS, da se bodo poročila in zapisniki sej JZS objavljali na spletni strani JZS.
4/2014 Društva se zaprosi, da JZS do 4. 5. 2014 posredujejo število svojih aktivnih članov na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. za evidenco.
5/2014 Predsedstvo JZS je za tajnika JZS izvolilo Zdenko Žitko.
6/2014 Predsedstvo JZS je za blagajnika imenovalo Bernarda Štiglica, za prvega podpredsednika (organiziranost, usklajeno delovanje ter planiranje) Roberta Anžiča in za drugega podpredsednika (informiranje/stiki z javnostjo) Marka Zakrajška.
7/2014 Predsedstvo JZS je za administratorja spletne strani imenovalo Simona Hitija, za člana predsedstva za materialne evidence Iztoka Trčka, za stike s tujci Mateja Zalokarja, ki mu bo pomagala Zdenka Žitko, za skrbnika liste Uroša Iliča in za knjižničarja Boštjana Vrviščarja.
8/2014 Predsedstvo JZS je potrdilo ostale člane vodstva JRS:
- namestnik vodje: Maks Merela
- vodja operative: Marko Zakrajšek
- vodja izobraževanja: Uroš Ilič
- blagajnik: Bernard Štiglic
- gospodar: Branko Mur, pomočnik in namestnik gospodarja: Bojan Jereb
- tujci in IT: Marko Erker
in pomočnike in namestnike vodje Katastra:
- namestnika: Borivoj Ladišić, Vesna Hrdlička Bergelj
- pomočnik: Matjaž Božič.
9/2014 Vodje služb primopredajo opravijo do naslednje seje predsedstva JZS.
10/2014 Avtorje prispevkov za jamarski priročnik se pozove, da v elektronski obliki oddajo gradivo za spletni priročnik vodji IS.
11/2014 Recenzirane dokumente se objavi na spletni strani JZS.
12/2014 Potrdi se plan aktivnosti JRS za leto 2014.
13/2014 Do naslednje seje SVJ pridobi podatke o onesnaženih jamah (iz Katastra jam in od društev) za potrebe MKO.
14/2014 Predsedstvo JZS je potrdilo zapisnik 1. seje predsedstva JZS.
15/2014 Aleša Stražarja se pozove, da čimprej izvede sklep 10 s prejšnje seje.
16/2014 Predsedstvo JZS je potrdilo zapisnik 2. seje predsedstva JZS.
17/2014 V bodoče se na spletni strani objavlja sklepe in njihovo realizacijo, ne pa celih zapisnikov sej.
18/2014 Predsednika se pooblasti, da pri najcenejšem ponudniku, Varnosti Vič, uredi montažo protivlomnega alarma. Ista služba bo tudi izvajala varovanje.
19/2014 Predsednika se pooblasti, da zamenja ključavnice: varnostno vgradi na vhodu, cilindrični pa na vrata Katastra in skladišča JRS.
20/2014 Bivšega predsednika JZS novi predsednik pozove, da do naslednje seje opravi primopredajo vsega gradiva in materiala, vključno z računalnikom in podatki. Ob primopredaji se bo naredil zapisnik.
21/2014 Predsednik uredi preusmeritev navadnih pošiljk na naslov Zdenke Žitko. Za dvig pošte se pooblasti Iztoka Trčka in Zdenko Žitko.
22/2014 Društva, ki še niso izstavila računa za vrednotenje 2012, vodja Katastra pozove, da do konca junija 2014 izstavi račune. Sicer jim sredstva zapadejo.
23/2014 Sredstva z IZRK se delijo po obstoječem pravilu: 10% predsedstvu, 40% katastru in 50% društvom. Za vrednotenje 2013 se tako nameni 12.500 €. Vodja Katastra izvede vrednotenje.
24/2014 Administratorja spletne strani se pooblasti, da uredi gostovanje na novem strežniku.
25/2014 Knjižničarja se prosi, da razpošlje izvode Jamarja za izmenjavo s tujino in se mu za to povrne stroške pošiljanja.
26/2014 Do nadaljnjega sta veljavna le žiga JZS 1 in 6.
27/2014 Predsedstvo JZS je potrdilo zapisnik 3. seje predsedstva JZS.
28/2014 Ker zapisnika zadnje seje preteklega mandata ni, predsedstvo JZS razveljavlja vse sklepe predsedstva in/ali predsednika preteklega mandata, ki so bili sprejeti na tisti seji oz. po njej.
29/2014 Za dvig pošte na poštnem predalu se pooblasti Mateja Mihailovskega, Zdenko Žitko, Iztoka Trčka in Marka Erkerja.
30/2014 Poštni predal 2544 se ukine in pošto preusmeri na tajnico.
31/2014 Kombi Renault Master se proda najboljšemu ponudniku.
32/2014 Zapisnik 4. seje je soglasno potrjen.
33/2014 Vrednotenje, predstavljeno v naslednji tabeli, je, soglasno potrjeno. Društva naj izstavijo račune do 1. 10. 2014.
Društvo  Točke  Vrednost
Ajdovščina 347,53          599,26 €
Brežice 190,70          328,83 €
Črnomelj 30,00            51,73 €
Gorenja vas 128,50          221,58 €
DZRJ Kranj 106,50          183,64 €
Krka 891,60      1.537,41 €
Logatec 520,90          898,20 €
Novo mesto 1943,80      3.351,75 €
Prebold 220,90          380,90 €
Rakek 1277,20      2.202,31 €
Ribnica 203,90          351,59 €
Sežana 208,63          359,75 €
Škofja Loka 43,70            75,35 €
Tolmin 143,40          247,27 €
Topolšica 46,10            79,49 €
Velenje 387,50          668,18 €
Železničar 449,80          775,60 €
Trst 108,53          187,15 €
S 7249,2    12.500,00 €
vrednost točke          1,724 €  
34/2014 Inštruktorjem se na dan izpita odobri ena dnevnica za Slovenijo. Prehrano si uredijo sami.
35/2014 Po vsakem nakupu opreme se eno kopijo dobavnice pošlje članu predsedstva za vodenje materialne evidence.
36/2014 Zapisnik 5. seje je soglasno potrjen.
37/2014 Vodjo Katastra se pooblasti za nakup pisarniškega materiala, pomožne računalniške opreme in pohištva za Kataster v skupni vrednosti do 1500 €.
38/2014 Vodjo Katastra se pooblasti za izvedbo projekta izdelave tehničnih načrtov jam v skupni vrednosti 5000 €.
39/2014 Do 30.10. 2014 se članu predsedstva, zadolženem za vodenje materialnih evidenc dostavi kopije vseh dobavnic ali zapisnikov o prejemu materialnih sredstev o naknadnih dobavah za leto 2013 in kopije vseh dobavnic ali zapisnikov o prejemu materialnih sredstev za leto 2014.
40/2014 Izvrši se popis sredstev (razen osebne opreme reševalcev po zadolžitvenih listih), danih v osebno hranjenje in upravljanje.
41/2014 Blagajnik naj prenese sredstva s transakcijskega računa EU Proteus na glavni transakcijski račun JZS in potem predsednik prvega zapre. Prenesena sredstva blagajnik veže za mesec dni.
42/2014 JZS se aktivno udeleži sejma Narava zdravje 2014. Za izvedbo se zadolži Jureta Tičarja in nameni 1.250,00 € sredstev, ki pokrijejo kotizacijo, najem razstavnega mesta, tisk promocijskega materiala in pripadajoče stroške. Strošek bremeni konto Službe za varstvo jam.
43/2014 Zapisnik 6. seje je soglasno potrjen.
44/2014 Zapisnik 7. dopisne seje je soglasno potrjen.
45/2014 Predsednik naj se z Zavarovalnico Triglav poskusi pogoditi za višjo ceno od predlagane. V nasprotnem primeru se predsednika pooblasti za podpis pogodbe.
46/2014 Imenuje se centralna inventurna komisija v sestavu:
Predsednik: Iztok Trček
Član 1: Marko Erker
Član 2: Marko Zakrajšek
47/2014 Imenuje se inventurno komisijo JRS ter skupno inventurno komisijo za predsedstvo, kataster, knjižnico, izobraževalno službo in tehnično komisijo. To morajo urediti službe same.
48/2014 Zapisnik 8. seje je soglasno potrjen.
49/2014 Administrator spletne strani mora ob pomoči vodij služb in ostalih vpletenih do konca januarja 2015 končati ogrodje, stile in vsaj osnovne vsebine spletne strani.
50/2014 Potrdi se izplačila v okviru Projekta opremljenosti jam:
Brežice 50 €
Kranj 30 €
Krka 520 €
Rakek 350 €
Ribnica 90 €
Topolšica 35 €
Velenje 70 €
Železničar 100 €
Skupaj 1245 €
51/2015 Zapisnika 9. in 10. seje sta potrjena.
52/2015 Predsedstvo JZS imenuje stalno komisijo za jamsko in tehnično potapljanje.
53/2015 Predsedstvo kot vodjo komisije za jamsko in tehnično potapljanje imenuje Roberta Anžiča.
54/2015 Predsednika se pooblasti za izbiro najugodnejše ponudbe za lekturo, oblikovanje in tisk Naših jam.
55/2015 Katastru se odobri do 500 € sredstev za nakup kovinskih omar za hrambo zapisnikov.
56/2015 Predsedstvo se s predlogom poslovnika strinja. Predsednika JZS se zadolži, da društvom pošlje predlog poslovnika OZ.
57/2015 Zapisnik 11. seje je potrjen.
58/2015 Službe morajo najkasneje do 28. 2. 2015 pripraviti poročila o delu.
59/2015 Neplačnikom članarine tajnica s povratnico pošlje opomin z valuto 28. 2. 2015. Priloži izpolnjen plačilni nalog.
60/2015 Pravilnik JRS se popravi v členu o izposoji vozil JRS (7. člen).
61/2015 Predsedstvo za priznanja predlaga reševalce, ki so sodelovali v intervencijah po žledolomu leta 2014 (29 oseb).
62/2015 Predsedstvo sprejema predlog podelitve priznanj kot ga je predlagala komisija za priznanja.
63/2015 Zapisnik 12. seje je potrjen.
64/2015 Predsednika se pooblasti, da podaljša zavarovanje odgovornosti za člane predsedstva JZS, operativne reševalce, zdravnike JRS in urednike revij.
65/2015 Omejitev sredstev za organizacijo občnega zbora je 2.000,00€.
66/2015 Predsedniku in tajnici se kupi prenosni računalnik s pripadajočo opremo za opravljanje funkcije v znesku do 1.000,00 € po komadu.
67/2015 Predsedstvo JZS ugotavlja, da je trem društvom (Ivan Michler Vrhnika, Prirodoslovno društvo Šimdra, JK Hrpelje-Kozina) na podlagi 1. alineje 18. člena statuta JZS prenehalo članstvo v JZS. Dodano je društvo Eksplorer. Trenutno število društev, včlanjenih v JZS, je 47.
68/2015 Znak in priznanja JZS se podeli tudi 4 članom Jamarskega kluba Železničar, za katere so bile vloge oddane pravočasno, a jih je komisija prejela šele po seji.
69/2015 Zapisnika 13. in 14. seje sta potrjena.
70/2015 Začne se priprave vseslovenskega jamarskega srečanja. S strani zveze bosta za pripravo odgovorna Robert Anžič in Zdenka Žitko z ekipo.
71/2105 JZS podpira idejo o predlogu za razglasitev leta 2021 za leto jam.
72/2015 Predstavniku JZS se odobrijo stroški udeležbe zborovanja FSE.
73/2015 Predsedstvo JZS sprejema priporočilo varnostno tehnične službe o nošnji čelade z dne 3. 5. 2015.
74/2015 Knjižnici se odobri nakup 2 knjig: Geologija Krasa in Križna jama.
75/2015 Zapisnik 15. seje je potrjen.
76/2015 Odobri se plačilo članarine za članstvo v BSU v vrednosti 150,00€.
77/2015 Sredstva z IZRK se delijo tako: 2500 € predsedstvu JZS, 10000 € društvom za vrednotenje 2014, ostanek Katastru. Vodja Katastra izvede vrednotenje.
78/2015 Scan vseh številk Naših jam se javno objavi na spletno stran JZS. Zadolžen je skrbnik spletne strani Simon Hiti.
79/2015 Predsedstvo JZS pooblašča predsednika JZS za najem odvetnika v zadevi JRS.
80/2015 Imenuje se centralno inventurno komisijo v sestavi Iztok Trček, predsednik, in Marko Erker, Marko Zakrajšek, člana.
81/2015  Na področju tehnične službe, izobraževalne službe, katastra in knjižnice se sestavi skupna inventurna komisija, sestavljena iz vodij teh služb.
82/2015  JRS imenuje svojo inventurno komisijo.
83/2015  Predsedstvo sprejema zapisnik 16. seje.
84/2016  Predsedstvo sprejema zapisnik 17. seje.
85/2015  Predsedstvo sprejema zapisnik 18. seje.
86/2015  Predsedstvo sprejema zapisnik 19. seje.
87/2015  Predsedstvo sprejema zapisnik 20. seje.
88/2015  Predsedstvo JZS imenuje kandidacijsko komisijo v sestavi Zdenka Žitko, predsednica, in Marko Zakrajšek, Simon Hiti, člana.
89/2015  Predsedstvo JZS sprejme popravke Pravilnika JRS.
90/2015  Predsedstvo JZS sprejme terminski plan dela JRS za leto 2016.
91/2015  Predsedstvo sprejema predlog komisije za priznanja, da se v letu 2016 podeli 1 Plaketo z zlatim znakom JZS, 2 Zlata znaka JZS, 9 Srebrnih znakov JZS, 7 Bronastih znakov JZS in 28 Priznanj JZS.
92/2015  Predsedstvo sprejema zapisnik 21. seje.
93/2015  Predsedstvo pooblasti predsednika JZS za podpis pogodbe o sodelovanju pri zbiranju, preverjanju, dopolnjevanju in posredovanju podatkov o podzemnih jamah.

 

  Excel datoteka z obrazložitvijo in komentarji je na voljo tukaj (za Excel 97-2003 pa tukaj).

 

Stari sklepi: