Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

UIS: the speech of the president of JZS


(Foto: Peter Gedei)

Dear speleologists, dear friends of the karstic world, dear guests, ladies and gentlemen,

It is my honour and privilege to cordially greet you on behalf of the Speleological  Association of Slovenia on the occasion of such an important event as  is the fiftieth anniversary of the International Union of Speleology, with its headquarters right here in Postojna.

I am pleased to ascertain that speleology has risen to an enviable level within the last decades. From those simple beginnings of individual enthusiasts that have been always looked upon as some kind of freaks to highly qualified experts who devoted their lives to karstology. I would like to specially stress the contribution of all amateur speleologists who  consecrated  countless hours, days and years to cave exploration and thus contributed to the development and expansion of  speleology to today's level.

The history of the International union of speleology goes back to 1965 and since then it experienced numerous rises and falls as it operated with no headquarters and even no bank account. The situation much improved in 2002 when the then leadership of the UIS decided the headquarters of the association to be in Slovenia. By the substantial assistance of the Karst Research Institute and professor Andrej Mihevc and his co-workers the organization finally acquired the status of an officially registered organization.

Slovenia was chosen due to its exceptionally rich karstological history and rich natural conditions that make ceaseless work and development of karstology possible.

The Slovenian speleological community may praise itself with numerous speleological achievements in the professional as well as amateur fields. There are many achievements of the Slovenian speleologists that by no doubt range within the world top accomplishments.

As the representative of the Speleological Association of Slovenia allow me to thank and commend all the active and  former speleologists, men and women, who have, within numerous associations and groups explored and documented caves for decades. The most important result of their dedicated work is the Cave Registry of the Speleological Association of Slovenia that at present contains more than 11.000 (eleven thousand) documented and registered caves. With regard to the size of Slovenia this number is exceptional and it increases from year to year.

According to my knowledge the organization of our registry is unique in the world. The Cave Registry as we have in Slovenia is of great importance for all those who do and will in the future take interest and work in cave exploration. It is impossible to assess the value of all the data that are on our disposal, so the right thing to do is to continue and upgrade the work of former generations.

It is nice to see such a great number of people joined in the same passion for discovering and exploring the unknown and to most of people inaccessible world. The meetings like this one prove that we can successfully collaborate regardless of nationality and country we come from and follow the same goals. Unfortunately, we experience less and less of those qualities in our everyday lives, so we should keep encouraging such events and strengthen our mutual bonds.

At the end, allow me to cordially thank all the organizers of this event, especially the Karst Research Institute, the leadership of Postojna Cave and the leadership of the International Union of Speleology as well as all those who contributed to the organization of this meeting.

 

Matej Mihailovski

Postojna, 19.6.2015

 

UIS: govor predsednika JZS


(Foto: Peter Gedei)

Spoštovane jamarke, spoštovani jamarji  in  ljubitelji kraškega sveta.

V ponos mi je, da vas v imenu Jamarske zveze Slovenije nagovorim ob tako pomembnem dogodku kot je 50. obletnica Svetovne speleološke zveze, katere sedež je prav tu v Postojni. Z veseljem ugotavljam, da se je jamarstvo v zadnjih desetletjih postavilo na zavidljivo visoko raven. Od tistih preprostih začetkov posameznih zanesenjakov, ki so vselej veljali za nekakšne posebneže do visoko usposobljenih strokovnjakov, ki so svoje življensko delo posvetili krasoslovju .  Poseben poudarek gre seveda vsem amaterskim jamarjem, ki so v razvoj jamarstva vložili nešteto ur, dni in let in so zaslužni, da se je jamarstvo razširilo in razvilo do tega kar imamo danes.

Zgodovina Mednarodne speleološke zveze sega v leto 1965. V tem obdobju je doživela številne vzpone in padce, ko je še kot neformalna organizacija delovala brez sedeža in celo brez bančnega računa. Stvari so se uredile leta 2002, ko je takratno vodstvo  UIS izbralo Slovenijo za državo v kateri bo sedež organizacije. Ob pomoči  Inštituta za raziskovanje Krasa  in prof. Dr. Andreja Mihevca ter njegovih sodelavcev je organizacija naposled dobila status uradno registrirane organizacije.

Slovenija je bila izbrana zaradi izjemno bogate krasoslovne zgodovine in bogatih naravnig danosti, ki jih imamo in nam omogočajo neprestano delo in razvoj.

Slovenska jamarska javnost se lahko pohvali s številnimi jamarskimi dosežki tako na znanstvenem kot tudi na ljubiteljskem področju. Številni dosežki slovenskih jamarjev pa prav gotovo sodijo v sam svetovni vrh.  

Kot predsednik Jamarske zveze Slovenije bi rad pohvalil vse aktivne in nekdanje jamarke in jamarje, ki so v organizaciji številnih društev in skupin desetletja raziskovali in dokumentirali jame. Najpomembnejši  rezultat njihovega dela   je Kataster jam  Jamarske zveze Slovenije,  ki trenutno šteje preko 11.000 dokumentiranih in raziskanih jam. Glede na velikost Slovenije je ta številka izjemna in se še vedno vsako leto povečuje.

Po meni znanih podatkih, je organiziranost in obseg našega katastra edinstvena v svetovnem merilu. Kataster ja.m. kot ga poznamo pri nas je velikega  pomena za vse, ki se in se še bodo z jamami ukvarjali. Nemogoče je oceniti vrednost vseh podatkov, ki so nam na voljo, zato je prav, da delo preteklih generacij nadaljujemo in nadgrajujemo.

Lepo je videti tako veliko število ljudi, ki jih druži ista strast do odkrivanja in raziskovanja neznanega in večini nedostopnega sveta. Takšna srečanja so dokaz, kako lahko uspešno sodelujemo vsi ne glede na narodnost in državo od koder prihajamo in sledimo istim ciljem. Žal je tega vse manj v vsakodnevnem življenju in prav je da tovrstne dogodke vzpodbujamo in utrjujemo medsebojne vezi.

Na koncu naj se zahvalim vsem organizatorjem prireditve,  posebno Inštitutu za raziskovanje Krasa, vodstvu Postojnske jame in vodstvu Mednarodne speleološke zveze ter vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri organizaciji.

Matej Mihailovski

V Postojni,  19.6.2015