Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Etični kodeks UIS za jamarske in strokovne raziskave v tujini

Ta dokument, vključno s predlogi sprememb, je bil potrjen na generalnem zasedanju skupščine UIS na 12. mednarodnem kongresu v Švici, leta 1997.

UIS podpira mednarodna delovanja jamarskih zvez, skupin in strokovnjakov za kras, ker so pomembna za:

  • odkrivanja novih jam in novih delov že znanih jam;
  • raziskovanja njihovih sestavin in procesov, na primer mineralov, živega sveta in arheoloških ter antropoloških ostankov;
  • širjenja znanj o krasu in kraških jamah po svetu;
  • omogočajo izmenjave izkušenj pri rabah varnih jamarskih tehnik;
  • omogočajo sodelovanja pri zaščiti in varovanju krasa ter kraških jam

Pri jamarskih in strokovnih odpravah v tujino lahko pride do nesporazumov z domačini, krajani, vladami ter krajevnimi in državnimi jamarskimi organizacijami obiskanih držav. Zaradi tega je UIS pripravila sledeča priporočila:

  1. Pred odhodom iz domače države

V številnih primerih je pred odhodom v obiskano državo treba priskrbeti uradna dovoljenja pristojnih ustanov. Poleg tega obvestimo o našem obisku tudi državno jamarsko organizacijo obiskane države. Če take organizacije v obiskani državi ni, obvestimo o našem obisku državnega delegata UIS.

Priporočamo organiziranje združenih odprav, ki vključujejo jamarje obiskane države. Državne jamarske organizacije obiskane države so seznanjene z uradnimi zahtevami za tuje odprave. Seznanjene so tudi z zahtevami po oddajah poročil in drugega objavljenega gradiva odprav ter s formalnimi režimi odstranjevanja in odnašanja materialov iz jam v strokovne namene.

  1. Med odpravo

Člani odprave naj spoštujejo zakone in običaje obiskane države. Razumejo naj, da so nekatere jame lahko sveti kraji verskega in/ali kulturnega pomena. Jamarsko in strokovno raziskovanje v takih jamah je lahko omejeno.

Člani odprave naj ne poškodujejo kraških pojavov vključno s kraškimi jamami. Kjer je mogoče, naj krajevne skupnosti poučujejo in jim svetujejo o varovanju in ohranjevanju njihovega krasa in kraških jam.

  1. Po odpravi

Člani odprave naj zbirajo gradiva iz jam in krasa le, če je to dovoljeno. Vzorce naj izvažajo le na način, ki je v skladu s formalnimi določili in postopki izvoza.

Kopije vsega gradiva, ki ga člani odprave natisnejo, naj člani odprave pošljejo sodelujočim društvom obiskane države in državni jamarski organizaciji in/ali državnemu delegatu UIS. Gradivo naj vključuje karto lege raziskanih jam.

V gradivu naj se člani odprave zahvalijo organizacijam iz obiskane države za vse oblike sodelovanja.

  1. Spoštovanje dela drugih skupin jamarjev

Pred odhodom odprave na neko območje, naj njeni člani preverijo predhodno ali tekoče delo krajevnih ali tujih jamarjev, s ciljem, da ne motijo tekočih projektov.

Člani odprave naj se v svojih poročilih zahvalijo predhodnim raziskovalcem.

Če je na istem območju na delu več skupin, naj le-te izkoristijo priložnosti za učenje ena od druge in za dogovarjanja o nadaljnjem delu.

  1. Dodatek k Etičnemu kodeksu UIS (sprejeto v Braziliji, leta 2001)

UIS predlaga vsem svojim funkcionarjem in državnim predstavnikom, ki zvedo za katerokoli jamarsko odpravo v tujino, da o odpravi takoj obvestijo državnega predstavnika ciljne države.

Če član telesa UIS ugotovi kršitve Etičnega kodeksa UIS s strani članov tuje odprave, naj stopi v stik z državnim predstavnikom UIS v državi, iz katere odprava prihaja. Predlaga naj, da naj poročila o raziskavah odprave ne vključijo v uradne objave, niti naj ne bodo upoštevane v katerikoli publikaciji ali dogodku, ki ga podpira UIS.

Odprave iz jamarsko visoko razvitih držav v države z malo razvitim jamarstvom, naj, po svojih močeh, domačim jamarjem ponudijo čim več svojega znanja in se zavzemajo za razvoj krajevnega jamarstva.

 

Originalno besedilo je dostopno na uradni strani UIS:
Povezava na uradno stran UIS