Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Pogoste napake pri oddaji zapisnikov

Namen tega spiska je informiranje jamarjev, katerim napakam naj se izogibajo in kako naj naredijo pravilno. Napake so smiselno urejene po skupinah.

 

Oddaja neustreznega gradiva

Napaka: Pri postopnem odkrivanju večje jame avtor po vsaki akciji pošlje nov A-zapisnik in načrt.

Poprava: Pri odkritju nove jame priporočamo, da celotno gradivo oddate le enkrat, tj. po končani raziskavi. Kadar gre za večje odkritje (ali pa pričakujete, da bo odkrivanje trajalo dalj časa), oddajte že na začetku A-zapisnik in načrt najmanj prvih 10 m. Kompleten načrt in opis jame oddajte šele na koncu raziskav. Po želji lahko oddate tudi vmesne zapisnike o posameznih akcijah, toda naj bodo kratki in po možnosti naj jih bo vsaj nekaj poročil združenih v en zapisnik.

Napaka: Pri sistematičnem delu (npr. dolgotrajno kopanje, redne meritve temperature) avtor za vsako akcijo odda B-zapisnik z minimalno podatki.

Poprava: Po zaključenem sklopu akcij oddajte en zbirni zapisnik, kjer na kratko povzamete vse akcije.

Napaka: Avtor odda A-zapisnik domnevno nove jame, za katero kasneje na Katastru ugotovimo, da je stara.

Poprava: Pred oddajo zapisnika preverite, ali je jama res nova. Pogosto ne zadostuje le primerjava številskih podatkov okoliških jam, temveč je treba prebrskati stare zapisnike.

Napaka: Namesto o eni jami avtor opisuje širše področje in njegove kraške značilnosti. V tem primeru nimamo zapisnika kam vložiti in ga lahko le zavrnemo!

Poprava: Zapisnik naj se vedno nanaša na eno jamo (zapisano v naslovu zapisnika), v vsebini pa je lahko tudi opis okolice.

Napaka: Zapisnik za novo jamo, krajšo od 10 m.

Poprava: Zaradi znanega pravila, da mora imeti jama vsaj 10 m človeku prehodnih rovov, zapisnike prekratkih jam zavračamo. Zato pri prekratkih jamah ne pišite zapisnikov, saj sebi in osebju Katastra povzročate nepotrebno delo. Če pa menite, da jama kljub nekoliko premajhni dolžini zasluži registracijo (npr. arheološko najdišče, vodni izvir), vseeno napišite zapisnik in jo bomo registrirali.

Napaka: Oddan je le en izvod zapisnika ali avtor celo zahteva, naj mu ta izvod vrnemo.

Poprava: Kadar oddajate v pisni obliki, vedno oddajte zapisnik v dveh enakih izvodih. Morebitne dodatne izvode (za sebe, za društvo) si priskrbite posebej. Ne gre samo za to, da osebju Katastra prihranite fotokopiranje – tudi kvaliteta kopije je slabša, še posebej pri fotografijah. Če oddajate v elektronski obliki, tedaj v pisni obliki ne oddajajte ničesar.

 

Napake pri elektronski oddaji

Napaka: Ime datoteke zapisnika, poslanega po e-mailu, je »zapisnik.doc« ipd.

Poprava: Ime naj bo enolično; po možnosti naj se začne z imenom jame, sledi naj mu tip zapisnika, npr. »Jelenova jama nacrt.doc«.

Napaka: Nestandardni format datoteke.

Poprava: Ker imamo na Katastru le osnovni software, naj bodo zapisniki oddani v enem od naslednjih formatov: doc (priporočljivo), ppt, xls, pdf, jpg in tif. Zapakirate jih lahko v obliki zip ali rar.

Napaka: Priložena fotografija (ali načrt) ima velikost več MB.

Poprava: Pripravite sliko v ustrezni resoluciji in z ustreznim številom barv.

 

Nezadosten tekst

Napaka: Zapisniki skupine bližnjih jam so enaki (copy-paste), razlikujejo se le v številkah na prvi strani.

Poprava: Vsak zapisnik naj bo lasten jami, o kateri govori. Čeprav so nekatere rubrike pri bližnjih jamah podobne (dostop, geologija, hidrologija), pa to gotovo ne velja za opis jame in njene tehnične značilnosti.

Napaka: V rubriki opis piše »glej načrt« / v rubriki dostop piše »glej karta«.

Poprava: Za vsako jamo obvezno izpolnite rubriki dostop in opis, saj je tekst pogosto bolj merodajen od slike.

Napaka: Okvirček za karto na prvi strani A-zapisnika je prazen, oz. le piše »priloženo« ali »glej ...«.

Poprava: V okvirček vstavite izsek iz karte merila 1:50.000 ali 1:25.000 z vrisano lego jame, saj je namenjen le grobi orientaciji. Če je le možno, pa v prilogi dodajte A4-kopijo karte 1:5000 ali 10.000.

Napaka: V opisu dostopa piše: "Potreben vodič".

Poprava: Po najboljših močeh opišite dostop do jame. Če je potreben vodič, ga tudi navedite (ime in priimek, naslov), čeprav se takšnega navajanja izogibajte.

Napaka: V opisu dostopa piše: "Po GPS".

Poprava: Če je pri izmeri ali prepisovanju prišlo do drobne napake (kar ni tako redko), je lahko lega napačna tudi za več kilometrov. Zato je nujno dodati še besedni opis, ki ni tako občutljiv na napake.

 

Napake v tekstu

Napaka: GPS pokaže meritev npr. 46°24,288' (stopinje in decimalne minute), v zapisnik pa avtor napiše 46°24'28,8".

Poprava: Pretvorite decimalne minute v minute in sekunde, v tem primeru 46°24'17,3", (to je 350 m razlike!).

Napaka: Na seznamu udeležencev so le imena, brez priimkov (npr. Janez) ali pa le priimki (npr. Novak ali J. Novak).

Poprava: Vedno napišite polno ime in priimek.

Napaka: Na seznamu udeležencev je napisano v obliki "Janez in Peter Novak".

Poprava: Tak način zapisa onemogoča avtomatsko prepoznavo. Napiši v obliki "Janez Novak, Peter Novak". Prav tako odsvetujemo dodajanje psevdonimov ali opisov tipa "in trije domačini".

Napaka: Mešanje imen istih oseb, npr. v enem zapisniku Janez Novak, v drugem Janko Novak, v tretjem Jani Novak.

Poprava: Vedno uporabljajte isto ime za določeno osebo.

 

Karta okolice jame

Napaka: Na karti ni vrisane jame ali pa je vrisana zelo nečitljivo.

Poprava: Na karti naj bo z jasnim simbolom vrisana jama (rumeno toniran simbol se na črno-beli kopiji ne vidi!), po možnosti tudi najpomembnejši orientirji.

Napaka: Na karti je kar "print-screen" iz GPS-a z vsemi točkami, kjer se je jamar tisti dan gibal.

Poprava: Pred importiranjem karto očistite nepotrebnih detajlov, ki zgolj vnašajo zmedo.

 

Načrt jame

Napaka: Preslab sken načrta.

Poprava: Bodisi pripravite načrt v elektronski obliki ali pa ga skenirajte s primerno resolucijo, osvetlitvijo ipd.

Napaka: Načrt je le poligonski skelet iz katerega od programov za risanje načrtov (npr. Speleoliti).

Poprava: Poligonski skelet je polizdelek. Do končnega načrta jame je nujno treba dodati še obris jame, njeno vsebino, napise itd.

 

Fotografije

Napaka: Avtor pošlje po e-mailu gole jpg-je fotografij brez kakršne koli razlage.

Poprava: Importirajte slike npr. v Word in pod vsako sliko napišite par besed. Na vrhu strani naj bo še vsaj ime jame, avtor, društvo in datum. Priporočamo kar uporabo formularja za E-zapisnik (načrt).

Napaka: Vsaka fotografija je na svojem formularju A-zapisnika, ali celo vsaka v svoji datoteki, čeprav gre za eno jamo.

Poprava: Vse slike združite v en dokument, ki je seveda po potrebi na več straneh.

Napaka: Oddanih je deset ali več slik iz akcije, začenši s posnetkom preoblačenja pred avtom ipd.

Poprava: Oddaj le tiste slike, ki bralcu nekaj povedo: vhod v jamo (eventualno iz dveh perspektiv) in par pomembnih motivov iz notranjosti. Največkrat zadostuje le vhod.

 

Drugo gradivo

Napaka: G-zapisnik (tabela meritev) je gola tabela v Excelu z nekaj številkami in brez kakršnih koli komentarjev.

Poprava: Na vrhu naj bo ime jame, avtor, društvo in datum. Tabela naj ima tudi ustrezno razlago v prvi vrstici, npr. azimut, razdalja, višina rova...

 

Avtor: Marko Erker