Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Vrednotenje

Postopek za plačilo storitve zbiranja podatkov o jamah

Društva članice JZS, ki so v preteklem katastrskem letu oddala vsaj en zapisnik v Kataster jam, imajo pravico uveljavljati plačilo storitve zbiranja podatkov o jamah. Pogoj za priznanje stroška je izpolnjen formular »Vrednotenje oddanih podatkov v Kataster jam JZS«, ki mora biti poslan na JZS v roku, ki ga predhodno določi vodja Katastra.

Formularji so pripravljeni za vsako leto in društvo posebej. Trenutno vrednotenje ne poteka, tako da formularji niso na voljo.
Ustrezni formular za vaše društvo shranite in izpolnite rumena polja ter po potrebi popravite številke v modrih poljih. Nato ga natisnite, predsednik društva naj ga žigosa, podpiše in pošlje na naslov Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana. Društvom, ki v določenem roku ne bodo poslala formularja, sredstva zapadejo.

V mesecu po oddaji bo objavljen delilnik sredstev na podlagi prispelega vrednotenja. Takrat bodo društva tudi obveščena o tehničnih detajlih izstavitve računa.

 

Točkovanje

 

Sistem točkovanja je že več let enak. Točkovanje se nanaša na jamo, in sicer se ocenjuje 13 podatkov. Če gre za novo jamo, se točkuje vse podatke, ki jih je društvo prispevalo z zapisnikom. Če gre za že registrano jamo, se točkuje le tiste podatke, ki predstavljajo novo informacijo glede na prejšnje stanje: popravek obstoječega podatka ali določitev podatka, ki prej ni bil določen. Ponovna določitev podatka z enakim rezultatom ali z minimalno razliko se ne točkuje.

Na skrajni levi je seznam jam, o katerih je društvo oddalo zapisnike v preteklem letu. Seznam je urejen po katastrskih številkah, imena jam pa so praviloma povzeta direktno iz vaših zapisnikov in niso nujno enaka imenom jam iz baze Katastra jam (npr. društvo je oddalo zapisnik za domnevno novo jamo in ji podelilo ime, na Katastru pa smo ugotovili, da je ta jama že registrirana pod nekim drugim imenom). Iz seznama so izločene edino tiste jame, kjer je bil zapisnik zaradi večjih pomanjkljivosti zavrnjen.

Formular je narejen tako, da so vsa bela polja zaklenjena, društva lahko vnašajo le v rumeno in modro tonirana polja. Točkovanje se izvede avtomatsko.

V rumeno tonirana polja napišite »da«, če ste zadevani podatek prispevali. Če podatka niste prispevali, polje pustite prazno (ne pišite »ne«, »/«, »-« ipd.). Natančnejša navodila so napisana na listu »legenda« iste datoteke.

Uporabljeni kriteriji so razvidni iz predloge.

 

Vrednotenje dolžin in globin

 

V preteklih letih je večkrat prihajalo do razhajanj med dolžino jame, ki so jo zapisala društva v formular, in dolžino jame v bazi Katastra jam (enako pri globini). Vzrokov je bilo več: podajanje dolžine poligona namesto dolžine jame, pretirana dolžina v primerjavi z načrtom, ocenjena namesto izmerjena globina, upoštevanje poglobitve stare jame, kjer poglobitve ni bilo itd.

Da se izognemo podobnim težavam v bodoče, sta stolpca dolžina in globina (modro tonirana) že izpolnjena na podlagi vrednosti iz podatkovne baze Katastra jam. Polja niso zaklenjena. Na voljo imate tri možnosti:

  • Če se z dolžino (globino) strinjate, pustite polje nespremenjeno.
  • Če je vaše društvo prispevalo le del meritev (neko drugo društvo neodvisno od vas pa drugi del), potem ustrezno popravite dolžino (globino) z nižjo vrednostjo.
  • Če pa trdite, da je dolžina (globina) v resnici večja, vpišite novo vrednost, obvezno pa v listu »obrazložitev« na kratko utemeljite vaš rezultat. Popravka navzgor brez obrazložitve ne bomo upoštevali.

Posebej poudarjam, da se pri odkritju novega rova v že registrirani jami ali ponovni izmeri že registrirane jame upošteva le tolikšna dolžina, za kolikor je bila jama podaljšana. Na enak način se upošteva le tolikšna globina, za kolikor je bila jama poglobljena. Kadar ste z novim rovom jamo sicer podaljšali, ne pa tudi poglobili, se točkuje le dolžina novoodkritega rova, globina pa ne. Če ste pri ponovni izmeri jame ugotovili, da je jama dejansko krajša (oz. plitvejša), razlika v dolžini (globini) ne prinese nobenih točk. Pri dolžini vedno upoštevajte dolžino rovov in ne dolžine poligona. Dodatna pojasnila glede dolžine in globine najdete tukaj (pdf).

Pri avtomatskem izračunu bi rad opozoril na navidezno napačno seštevanje, ki pa je zgolj posledica zaokroževanja. Meter dolžine jame prispeva 0,15 točke. Zaradi preglednosti je dolžina izpisana zaokroženo brez decimalk (gre zgolj za izpis, pri računu se upoštevajo vse decimalke), število točk pa na eno decimalko. Poglejmo primer, kjer smo jamo poglobili za 1,6 m (s tem smo jo tudi podaljšali za 1,6 m). Podaljšanje se točkuje 1,6×0,15=0,24 točke, enako tudi poglobitev. Skupaj to prinese 0,24+0,24=0,48 točke. Zaradi zaokroževanja je na modrem polju izpisana dolžina 2 m (namesto 1,6 m), enako globina. Točkovanje dolžine je izpisano kot 0,2 točki (namesto 0,24), enako globina. Skupno število točk pa je izpisano kot 0,5 točke (namesto 0,48). Na prvi pogled gre za napačno seštevanje (0,2+0,2≠0,5), čeprav gre v resnici za pravilno zaokrožitev (0,24+0,24=0,48). V izogib tem težavam svetujem, da dolžine in globine vpisujete brez decimalk.

 

Medklubske akcije

 

Vpeljali smo tudi možnost, da pri medklubskih akcijah namenite del sredstev sodelujočemu društvu. Uporaba te možnosti je prostovoljna. Če se zanjo odločite, v rubriki sodelovanje (skrajno desno) napišite »da«, na ločenem listu »medklubske« pa napišite najprej katastrsko številko in ime jame, kjer želite deliti sredstva. Poleg napišite imena sodelujočih društev (po možnosti krajša imena) in dodeljeni delež v odstotkih (format izpisa je že pripravljen v odstotkih). Deleža svojega društva ni treba pisati, ker mu pripade preostanek do 100 %. List natisnite in ga priložite k listu z osnovno tabelo.

Primer: JD Mala vas je raziskalo 20 jam, od tega dve jami na medklubskih akcijah. Jamo pod smreko (kat. št. 9966) skupaj z DZRJ Kapnik in Jamo pod jelko (kat. št. 9967) skupaj z JK Janez Novak Maribor in JK Ptuj. V prvem primeru recimo, da je bil prispevek obeh društev enakovreden, v drugem primeru pa sta obe sodelujoči društvi prispevali le vsaka po četrtino. V prvo vrstico lista »medklubske« torej napišemo: 9966 | Jama pod smreko | Kapnik | 50, v drugo vrstico pa: 9967 | Jama pod jelko | Maribor | 25 | Ptuj | 25. Ostala polja ostanejo prazna.

 

Pripombe in kontakt

 

Če najdete kakšno večjo napako (npr. da manjka kakšna vaša jama), napišite e-pošto na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V tem primeru vam bom poslal nov, popravljen formular.

 

vodja Katastra jam JZS